Поверителност | Gold Center
Coins • Bars • Medals
 • Български
 • English

Поверителност

Вие сте тук

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ

В „ГОЛД СЕНТЪР “ ЕООД СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ОТ 27 АПРИЛ 2016

 

Настоящата политика за поверителност на личните данни регулира обработването на лични данни предоставяни от клиентите на „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД съгласно Регламент на (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.  Настоящата Политика за поверителност на личните данни заедно с Условията за ползване на Сайта определя правилата, които „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД спазва при обработване на личните данни.

 

ЗА НАС: „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД  е дружество, специализирано в търговията с артикули от благородни метали, инвестиционно злато, кюлчета, сребърни и златни монети, скъпоценни камъни, колекции, медали и медальони, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201 760 684. Притежава  удостоверение за регистрация №4861 от 05.01.2012год. на Министерството на финансите, за осъществяване на търговска дейност с благородни метали и скъпоценни камъни.

Информация за контакти с „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД , относно опазването на личните данни: „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД, 1142 София,  ул. „Хан Крум“ 43, Телефон: 02/ 444 1003, e-mail: office@goldcenter.bg

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА: „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД събира и обработва следният минимум лични данни, събирани във връзка с покупко-продажбата и доставката на артикули: две имена, адрес за доставка, телефон и имейл. Данните се обработват с цел издаване на придружаващите покупко-продажбата документи и изпращането на заявените артикули до посочен адрес.Обработката се извършва с цел управление и изпълнение на поръчките: идентификация на клиент; подготовка и изпращане на избрания от Вас артикул; изготвяне и изпращане на фактура; разплащане. Във връзка с дейността си „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД може да използва трети страни, като куриерски фирми и външни изпълнители по договорни отношения, при обработването на лични данни при спазване на закона. При възлагане обработването на лични данни на трети страни „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД избира само Обработващи, които предоставят достатъчно гаранции за прилагането на подходящи организационни мерки за защита на личните данни.

 

Други данни, обработвани от „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД : кореспонденция в електронна поща, писма, информация за заявки.

 

КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ: личните данни на клиентите се използват за изпълнение на поръчка, за маркетингови и рекламни цели, както и за изпълнение на задължения произтичащи от закона.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА: на базата на обоснован и легитимен интерес, „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД може да извършва последваща обработка на предоставените от клиентите ѝ лични данни във връзка със своите потребности по отношение на: маркетинг анализ; реклама; оценка на ефективността на рекламата; анализ на клиентско потребление.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ : „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД обработва личните данни на своите клиенти, спазвайки задължения, предвидени в приложимите нормативни актове, като: Закон за счетоводството и Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове. Обработката на основните лични данни и описаните по - горе данни  е с цел предоставянето на поръчаните продукти, тяхното заплащане, както и за изпълнението на нормативните задължения на дружеството, при които тази обработка е задължителна.

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД съблюдава основните принципи при обработването на личните данни, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 год. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Данните се събират за конкретни и изрично указани  цели, ограничени са до необходимост. Сигурността на данните, които клиентите ни поверяват, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успешната ни работа. Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Периодът за съхранение е съобразен с всички приложими правни изисквания, всички задължения за съхранение, включително споразумения с бизнес партньори и дата на последен контакт с „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД . Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, разкриване, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки. Приложените организационни и технически мерки осигуряват постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване на личните данни. Всички служители в „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД с достъп до лични данни са преминали през обучение относно защита на тези данни и са разписали декларация за поверителност.

В определени случаи „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД обработва лични данни, само след предварително писмено съгласие. То е отделно основание за обработване на личните данни и целта на обработката е посочена в него. Съгласията нямат фиксирана валидност. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласие няма отражение върху бъдещите поръчки към „Голд сентър“ ЕООД . При оттегляне на съгласие дружеството няма да използва предоставените лични данни и информация за определените по - горе цели. Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на  обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на даденото съгласие, може да направите чрез е-mail, както и чрез телефонно обаждане към номера, даден в данните за контакт.

               

СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: за обработването на личните данни ние използваме автоматизирани системи и файлове. Предприели сме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Имаме утвърдени процедури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. Обособили сме помещения с контрол на достъп. Разполагаме с информационни технологии с най-висока степен на защита, последни поколения на антивирусни, архивиращи, възстановяващи, криптиращи и други системи за обработка. С цел максимална защита при обработка и съхранение на данни, може да използваме допълнителни механизми за защита, вкл. псевдонимизация. Всичко това гарантира опазване и обезпечаване на сигурността на данните за нашите клиенти. По изрично желание прекратяваме използването на личните данни. Не ги изтриваме преди изтичане на давностните срокове предвидени в действащото законодателство, свързани със ЗЗД, Закона за счетоводството, ДОПК и др.  Предоставяме лични данни на трети лица във връзка с изпращането на поръчани продукти и доставката им до адрес за получаване, след като сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни и това трето лице спазва изискванията за опазването им. Също така на  органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ: съгласно приложимото законодателство на Европейския съюз Вие имате следните права, които се прилагат по различен начин при различните обстоятелства: право на достъп, право на коригиране, право на заличаване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните и право на възражение срещу обработването. Вие имате право:

 • да поискате информация - относно Вашите данни, които съхраняваме; за поддържаните от нас регистри, в които фигурирате; за източниците на лични данни;
 • да поискате информация за - целите, за които обработваме личните Ви данни; за категориите данни и получателите, на които данните Ви се разкриват; за сроковете за съхранение на личните Ви данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
 • да получите достъп до личните си данни;
 • да поискате коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • да дадете, да промените или оттеглите  съгласието си  за обработка на личните Ви данни;
 •   да възразите срещу обработката на личните Ви данни при наличие на законово основание за това, както и да    

      поискате прекратяване на обработката за целите на директния маркетинг;

 • жалба до Надзорен орган.

  В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие  имате право да поискате:

 • данните Ви да бъдат допълнени или коригирани;
 • както и заличени, когато обработването им не отговоря на изискванията на закона;
 • да уведомим трети лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко допълване, коригиране и заличаване с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД е предприела необходимите мерки за предоставяне на информация на физическите лица относно обработването на личните данни в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма. Дружеството съдейства за упражняването на правата на субекта на данните по членове 15-22 от Регламент (EС) 2016/679, с изключение на случаите, когато не е в състояние да идентифицира физическото лице. „Голд сентър“ ЕООД ще уважи всяко възражение и ще спре обработването на личните Ви данни въз основа на законен стопански интерес, освен при наличие на  императивни законни основания за обработка; упражняване и защита правото при иск. При упражняване правото на възражение относно обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг „Голд сентър“ ЕООД  ще спре обработката на личните Ви данни за тези конкретни цели. Това може да направите по един от начините описани в настоящата политика ,  както и чрез изпращане на формуляр по електронната поща.

Ваше право е да предявите искане пред  „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД за заличаване на личните Ви данни.  Правото на заличаване се нарича също правото „да бъдеш забравен“. Това право не е абсолютно. „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД има задължение да изтрие личните Ви данни при искане от Ваша страна само при следните обстоятелства:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са събрани;
 • при обработка въз основа на съгласие, ако Вие оттеглите съгласието си и „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД няма други правни основания да продължи да обработва личните Ви данни;
 • при обработка на личните Ви данни за законови интереси от „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД и Вие възразите срещу обработването и няма правни основания, които имат преимущество, поради които „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД да продължи да ги обработва;
 • личните Ви данни следва да бъдат заличени с цел спазване на законово задължение съгласно законодателството на Европейския съюз или държава членка, което е приложимо по отношение на „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД .

При отправено искане от Ваша страна, относно упражняване на правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД ще отговори без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост срокът може да бъде удължен с още два месеца. В случаите, в които исканията на физическото лице са неоснователни или прекомерни поради своята повторяемост, „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД следва да откаже да предприеме действия. Под повторяемост следва да се разбира получаването на повече от едно искане с идентичен или сходен предмет в рамките на период от 6 месеца.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: упражняването на Вашите права може да осъществите  чрез подаване на писмено заявление до Администратора, по един от следните начини:

 • лично, в централния офис на „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД и след идентифицирането на лицето  от служител на Администратора;
 • по телефона в офиса, след идентификация на клиент;
 • в централния офис на „ГОЛД СЕНТЪР“ ЕООД чрез упълномощен представител, с нотариално заверено пълномощно;
 • по електронната поща;
 • по пощата чрез куриер или пощенски оператор.