Комплект "4 златни монети Двоен орел", 2011г. | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Комплект "4 златни монети Двоен орел", 2011г.

ID:
1090004
Цена:13 000,00 лв.
-+

Технически характеристики

Проба: 
9167
Тегло: 
1 Oz; 1/2 Oz; 1/4 Oz; 1/10 Oz
Номинал: 
50 Dollars; 25 Dollars; 10 Dollars; 5 Dollars

Колекция

Съгласно Директива 112/2006 на Европейския съюз и Закона за ДДС на Република България инвестиционното злато е освободено от ДДС, акциз, мито и други данъци.

В чл. 160 от ЗДДС е дадено следното определение за инвестиционно злато: 
а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;
б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:
аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;
бб) изсечени са след 1800 г.;
вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;
гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.