Форми за инвестиции в злато - част 2 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Форми за инвестиции в злато - част 2

ПРОЧЕТЕТЕ ЧАСТ 1 НА : ФОРМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТО

ФОРМА ІІ . ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТОБЕЗ РЕАЛНО ДА СЕ ПРИДОБИВА САМИЯ МЕТАЛ 

!!! При тези форми златото не се придобива физически от клиента и не се съхранява физически в полза на клиента. Това са спекулативни форми, които се базират върху очакванията за промени в цената на златото.

Exchange-traded gold (ETFonds)

GOLD-BACKED SECURITIES

Златото се търгува като ценни книжа на 10 стокови борси, сред които Австралия, Франция, Хонг Конг, Япония. За разлика от останалите деривативни продукти, ценните книжа са 100% обезпечени с физическа наличност злато, съхранявано в определени центрове за съхраняване на злато. Тази форма на инвестиция имат голямо влияние на златния пазар, те представляват 32% от инвестициите в злато. Имат много ниска доходност.

GOLD FUTURES – ФЮЧЪРСИ НА БАЗА ЦЕНА НА ЗЛАТО

Договорите за златни фючърси обикновено се търгуват на фондовите борси. Те се базират на твърда договорка (задължение) да се закупи или продаде точно определено количество , с конкретна чистота на определена дата и цена. Сумата, която първоначално се заплаща на брокера е много малка част от цялата стойност на сделката, по този начин се гарантира собствеността върху определено количество злато в бъдещето без да се затварят оперативни средства.

FORWARDS

Договорите за forward са споразумения за търговия със злато на определена цена в неопределен бъдещ период. Те се използват основно за управление на риска или спекулативни намерения. Разликата с златните фючърси е във възможността фючърсите да бъдат продавани на трети лица във всеки един момент.

GOLD OPTIONS- ОПЦИИ НА БАЗА ЦЕНА НА ЗЛАТО

Опциите дават право, но не задължение на собственика да закупи или продаде на определено количество злато. В случаите, когато не е постигната желаната цена на сделката, инвеститорът губи единствено премията, която е заплатена на брокера.

WARRANTS – ГАРАНЦИИ

В миналото warrant се свързват основно с акциите на минните компании. В наши дни те се използват активно от инвестиционните банки. Те дават правото на купувача да закупи злато на специфична цена в определен ден в бъдеще. Това право се заплаща като премия на брокера.

Gold accounts – златни сметки

ЗЛАТНИТЕ СМЕТКИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ПОД ДВЕ ФОРМИ : ALLOCATED ACCOUNT И UNALLOCATED ACCOUNT, ТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НА БАЗА ФОРМАТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЛАТО:

  • ALLOCATED ACCOUNT Е НАЙ-СИГУРНИЯТ ВАРИАНТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЗЛАТО. КУПУВАЧЪТ ЗНАЕ АДРЕСЪТ НА СЕЙФА, В КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЛАТО. СОБСТВЕНИКЪТ ПРИТЕЖАВА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЛАТО С ДЕФИНИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОБА, МАРКИРОВКА, ФОРМА И ТЕЖЕСТ.

  • Unallocated account – златото не се съхранява в определен сейф. Продавачът на услугата Unallocated account гарантира, че притежава определено количество злато, което разпродава. Продаденото злато не преминава във владение на собственика, златото не е дефинирано като сериен номер, форма и грамаж. Купувачът притежава единствено правото да го продаде в избран от него момент на продавача.

 

ALLOCATED ACCOUNT

 

Това е най- сигурната форма за притежаване на физическо злато, чрез съхраняване в специализирани сейфове. Златото се складира в сейфове, които са собственост и се управляват от международно признат дилър. При сключване на сделка собственикът притежава точно определени кюлчета или монети, които са маркирани със сериен номер, щампа на производителя, маркировка за тегло и проба. Точно тези артикули се съхраняват в трезора, за които собственика на метала заплаща такса и застраховка. Собственикът на златото има пълно право на собственост върху златото. Структурата, която притежава трезора няма право да се разпорежда със златото, извън конкретно разпореждане на собственика на метала.

UNALLOCATED ACCOUNT

Инвеститорите не притежават точно определени кюлчета, които да се съхраняват в тяхна полза. Предимството на тази услуга е че не се заплащат такси по съхранение и застраховки, тъй като продавачът си запазва правото да оперира с физическото злато до поискване от страна на купувача. Основно изискване при този вид сделки е минимално количество от 1000 унции при всяка сделки. На този продукт основно клиенти са институционални инвеститори, частни банки, централни банки и др. Съществуват и други продукти, които притежават същите характеристики, но са насочени към по-дребни търговци. Такъв тип са :

  • GOLD POOL ACCOUNTS;

  • ELECTRONIC CURRENCIES

  • GOLD ACCUMULATION PLANS

 

Gold certificates – златни сертификати

 

Златните сертификати се емитират от частни банки. Те са на база налично физическо злато, което е собственост на банката емитент. Купувачът притежава златен сертификат, който удостоверява собствеността му върху определено количество злато. То не е точно дефинирано, не се съхранява в полза на клиента. Банката емитент оперира през цялото време с наличното злато на международните пазари. Собственикът на златен сертификат има право да го продаде на банката-емитент по всяко време и тя се задължава да го изкупи.Сделката се извършва по телефона. Златото физически не се предава на клиента.

 

На международните пазари се предлагат и много други форми за инвестиция в злато като например: Gold orientated fundsGold-linked bonds and structured notes